24/7 Hotline: +48 660 702 702 biuro@giatech.pl
Kontakt

Instalacje elektryczne

Odpowiadając na zapotrzebowanie rynku i wychodząc naprzeciw wymaganiom naszych klientów firma GIA Polska oferuje prace związane
z instalacjami elektrycznymi na stacjach paliw. Dzięki naszemu długoletniemu doświadczeniu zapewniamy pomoc w  projekcie, tak aby produkty końcowe były nie tylko z nim zgodne, ale i w pełni spełniające wymagania danego obiektu.

Wśród usług świadczonych przez zespół GIA Polska znajdują się m.in.

 • Wykonanie, dostawa i montaż szaf rozdzielczych na nowe
  i modernizowane obiekty.
 • Dostawa i montaż infrastruktury kablowej dla wszystkich urządzeń pracujących w strefie wybuchowej, takich jak odmierzacze paliw, instalacja LPG oraz systemy pomiarowe zbiorników paliw.

     Ze względu na ciągłą pracę przy tych urządzeniach nasze stany              magazynowe kabli w wykonaniu benzyno i olejoodpornym są                    niejednokrotnie większe niż u dostawców hurtowych.

 • Wykonanie pomiarów elektrycznych oraz przeglądów odbiorczych
  i okresowych (w tym pięcioletnich) instalacji elektrycznej.

Instalacje elektryczne

Instalacje elektryczne

Nasza oferta obejmuje:

 • pomiary przeciwporażeniowe,
 • pomiary rezystancji izolacji,
 • pomiary rezystancji i impedancji pętli zwarcia,
 • badanie wyłączników różnicowo-prądowych,
 • pomiary ciągłości przewodów ochronnych i połączeń wyrównawczych,
 • pomiary instalacji odgromowych,
 • ustalanie kolejności wirowania faz,
 • pomiary i przeglądy baterii kondensatorów.
 • Pomiary natężenia oświetlenia:
  • pomiary natężenia oświetlenia miejsc pracy,
  • pomiary natężenia oświetlenia budynku,
  • pomiary natężenia oświetlenia dróg,
  • pomiary natężenia oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego.

Dodatkowo, jeżeli zachodzi taka potrzeba posiadamy wykwalifikowany zespół wykonujący pomiary specjalistyczne instalacji przy użyciu kamery termowizyjnej.

Pomiary zakończone są  pełną dokumentacją w formie protokołów pomiarowych sporządzonych zgodnie z przeprowadzonymi badaniami i przepisami. Używamy najwyższej jakości urządzeń pomiarowych, przeznaczonych do pomiaru instalacji elektrycznej, opatrzonych aktualnymi Certyfikatami Kalibracji. Technicy GIA Polska posiadają stosowne uprawnienia do wykonywania pomiarów elektrycznych – świadectwa kwalifikacyjne „D”, „E”
i „pomiary”.

Pomiary elektryczne – podstawy prawne

Częstość pomiarów elektrycznych została uregulowana w Ustawie Prawo Budowlane (Ustawa z dn. 7.07.1994r., Dz. U. z 1994r. nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami), Ustawy Prawo Energetyczne (Ustawa z dn. 10. 04. 1997r., Dz. U. z 1997r. nr 54 poz. 348 i nr 158 poz. 1042 z późniejszymi zmianami) oraz przepisów o ochronie przeciwporażeniowej (PN-HD 60364 Instalacje elektryczne niskiego napięcia) i przeciwpożarowej (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 21. 04. 2006r., Dz. U. z 2006r. nr 80 poz. 563).

Zgodnie z obowiązującym prawem obiekty powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej całego obiektu budowlanego, estetyki obiektu oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów (Ustawa Prawo Budowlane, Rozdział VI Art. 62 ust. 1 pkt 2).

Przepisy o ochronie przeciwpożarowej

Zalecenia 62.2; Część 6: Sprawdzanie; dotyczą również częstości sprawdzania okresowego instalacji użytkowanej w pomieszczeniu, w którym może wystąpić większe ryzyko uszkodzenia lub zniszczenia. (PN-HD 60364-6-2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia.)

Częstość sprawdzania okresowego instalacji powinna być ustalana z uwzględnieniem rodzaju instalacji i wyposażenia, jej zastosowania i działania, częstości i jakości konserwacji oraz wpływów zewnętrznych, na które jest narażona.

Ta strona internetowa chroni twoją prywatność poprzez przestrzeganie EU General Data Protection Regulation (RODO). Nie wykorzystamy Twoich danych w żadnym celu, na który nie wyrażasz zgody. Prosimy o zgodę na korzystanie z anonimowych danych, aby poprawić jakość korzystania z naszej witryny. Pliki cookie są używane do personalizacji reklam.
Więcej informacji znajdziesz tu: Google Privacy & Terms