24/7 Hotline: +48 660 702 702 biuro@giatech.pl
Kontakt

Okresowe badania UDT i GUM

Nasz cel to dążenie do niezawodności i dokładności we wszystkich aspektach działania stacji paliw. Gwarantuje to legalizacja Głównego Urzędu Miar, zapewniająca zgodność z aktualnymi przepisami i normami oraz usługa litrażowania zbiorników paliw.

Współpracujemy również z Urzędem Dozoru Technicznego w zakresie rewizji zbiorników paliw oraz monitorowania i kalibracji systemu odzysku oparów (Vapor Recovery System VRS).

Legalizacja i wzorcowanie z Głównym Urzędem Miar

Zgodnie z obowiązującą w Polsce ustawą Prawo o Miarach, wszystkie dystrybutory znajdujące się na stacjach benzynowych muszą podlegać okresowej legalizacji. Nowe dystrybutory wprowadzone są do obrotu na podstawie oceny zgodności, czyli posiadają pierwotną europejską deklarację zgodności MID, która po upływie ważności określonej w ustawie powinna być powtórzona w obecności inspektora Urzędu Miar i Wag.

Legalizację należy przeprowadzić również w przypadku, gdy uszkodzeniu ulegną plomby zabezpieczające nałożone podczas poprzedniej legalizacji, a także w razie awarii bądź modyfikacji urządzeń, na które nałożone są cechy urzędowe.

Odpowiadając na zapotrzebowanie klienta, technicy z GIA Polska mogą przeprowadzić naprawy niezbędne do uzyskania legalizacji dystrybutora.

Posiadamy specjalne kolby pomiarowe, które weryfikują wartości wydawanego paliwa.

W przypadku dystrybutorów paliw płynnych – ON, Pb, AdBlue® – legalizacja ponowna ważna jest przez 24 miesiące. Odmierzacze gazu ciekłego LPG należy legalizować co 12 miesięcy.

Zgodnie z prawem, dopuszczalny błąd dystrybutora paliw ciekłych musi mieścić się w zakresie ±0,5%. Dopuszczalny margines błędu w przypadku odmierzaczy LPG wynosi ±1%.

Za terminową legalizację dystrybutorów paliw odpowiada właściciel stacji.

Wykonujemy również usługę litrażowania zbiorników paliw, LPG i AdBlue® oraz wzorcowanie urządzeń, które nie są klasyfikowane przez Główny Urząd Miar.

GIA Serwis

Rewizje zbiorników i kalibracje układu VRS z Urzędem Dozoru Technicznego

Zbiornik naziemny

Rewizje wewnętrzne zbiorników przeprowadzane są w celu oceny stanu technicznego zbiornika. Są one przeprowadzane okresowo dla zbiorników podziemnych jaki i zbiorników naziemnych. Czynności rewizyjne polegają na przetłoczeniu cieczy do zbiornika serwisowego
i przeprowadzenia szeregu prób, w tym próby szczelności oraz ciśnieniowej. Do przeprowadzenia prac wykorzystujemy specjalistyczny sprzęt i zachowujemy wszystkie środki ostrożności.

Badania techniczne urządzeń do odzysku par paliw wykonywane są na stacjach paliw.

Zgodnie z nowymi przepisami, inspektorzy jednostek dozoru technicznego będą kontrolować wydajność urządzeń wychwytujących opary paliwa VRS II, które uwalniają się podczas tankowania pojazdów i monitorować ich przekazywanie do zbiornika magazynowego. Zapewni to ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji, takich jak benzen i ozon. Dozór techniczny nad urządzeniami do odzyskiwania oparów paliwa na cywilnych stacjach paliw zostanie powierzony inspektorom Urzędu Dozoru Technicznego.

W ramach okresowych badań skuteczności odzysku par VRS II wymagana jest asysta serwisu zapewniająca wsparcie techniczne i zapewnienie procedur bezpieczeństwa na badanej stacji paliw.

Serwis GIA wyposażony jest w specjalistyczne narzędzia umożliwiające wykonanie takiego pomiaru i kalibracji na urządzeniach firmy Gilbarco, Wayne, Tokheim.

Gdy wynik badania skuteczności urządzenia VRS II jest niezadowalający, wydana zostaje decyzja administracyjna wstrzymująca eksploatację tego urządzenia, co w konsekwencji oznacza brak możliwości jego eksploatacji. Ponowne badanie UDT wiąże się z koniecznością kolejnego zgłoszenia urządzenia do badań oraz ponowny przyjazd inspektora na badanie tego urządzenia. W rezultacie przedsiębiorca ponosi dodatkowe koszty związane
z kolejnym badaniem UDT, a przede wszystkim związane z wyłączeniem urządzenia z eksploatacji do czasu otrzymania pozytywnej decyzji dopuszczającej urządzenie do eksploatacji.

Ta strona internetowa chroni twoją prywatność poprzez przestrzeganie EU General Data Protection Regulation (RODO). Nie wykorzystamy Twoich danych w żadnym celu, na który nie wyrażasz zgody. Prosimy o zgodę na korzystanie z anonimowych danych, aby poprawić jakość korzystania z naszej witryny. Pliki cookie są używane do personalizacji reklam.
Więcej informacji znajdziesz tu: Google Privacy & Terms